Vojenský újezd Boletice

VOJENSKÝ VÝCVIKOVÝ PROSTOR BOLETICE
Mapka vojenských újezdů
Založen: 19. 5. 1947
Rozloha: 220 km2
Ve VVP Boletice jsou vybudována následující výcviková zařízení:
 • součinnostní střelnice Brzotice a Třebovice,
 • střelnice bojových vozidel Jablonec,
 • střelnice bojových vozidel Podvoří,
 • dělostřelecká střelnice Ondřejov,
 • protitanková střelnice Javoří,
 • pěchotní střelnice Otice a Podvoří,
 • cvičiště pro boj o osadu a výcvik v činnosti na kontrolním propouštěcím místě Ondřejov,
 • cvičiště řízení bojových vozidel Dolany,
 • automobilní cvičiště Kovářovice, vodní cvičiště Loutka,
 • taktické směry s úseky pro nácvik boje v obraně a v útoku.
VVP Boletice je určen zejména:
 • k výcviku jednotlivce, družstev, čet, rot, praporů a dalších jednotek a útvarů AČR, ozbrojených složek ČR a složek Integrovaného záchranného systému ČR
 • k přípravě kontingentů AČR, vysílaných do zahraničních operací koaličních sil a kontingentů sil OSN
 • k výcviku v překonávání vodní překážky​
 • k zabezpečení účelových vyvedení jednotek ke splnění taktických cvičení
 • k plnění úkolů bojového stmelení rozvinovaných a nově vytvářených vojenských útvarů
 • k výcviku sil a prostředků elektronického boje
 • k výcviku jednotek radiační, chemické a biologické ochrany (OPZHN).
Životní prostředí:
Převážnou část teritoria újezdu pokrývají jehličnaté lesy. Téměř 50 % území (11 239 ha v jeho západní části) je vyčleněno jako chráněná krajinná oblast, která nezasahuje do hlavních výcvikových zařízení.
Chráněné druhy rostlin:
například alpské kosatce, lilie zlatohlávek, prha chlumní.
Chráněné druhy ptactva a zvířat:
například ledňáček říční, tetřev hlušec, vydra říční, rys ostrovid, perlorodka říční, mlok evropský, rak říční.
Část vojenského prostoru Boletice je začleněna do evropského projektu (soustavy) Natura 2000 (projekt se zabývá ochranou území hnízdišť vzácných ptáků).
Nejvýznamnější přírodní a kulturní zajímavosti:
Chráněná krajinná oblast Šumava, chráněná krajinná oblast Blanský les, Lipenská vodní nádrž, kostel sv. Mikuláše, zříceniny hradu Raziberk, zbytky slovanského osídlení – haštalsko-laténské mohyly, kostel sv. Martina, keltské mohyly (11 mohyl), Český Krumlov.
Finance:
Celkové roční náklady spojené s provozem Vojenského újezdu Boletice jsou zhruba 50 miliónů korun. Do těchto nákladů je nutné započítat např. provoz újezdního úřadu, ošetřovnu, hasičský záchranný sbor, náklady spojené s ekologickým provozem, provoz celnice a pod.
Využitelnost:
VVP Boletice je využíván 80 % pracovních dnů v roce, tzn., že převážnou část roku je tento vojenský prostor využíván zejména k přípravě vojsk zahraničních misí.
WWW:
www.vojujezd-boletice.cz