Vojenský historický ústav Praha

Základní informace o Vojenském historickém ústavu Praha
Vojenský historický ústav Praha je muzejní, vědeckovýzkumné a knihovní zařízení Ministerstva obrany České republiky. Jeho posláním je – ve smyslu platných legislativních norem – soustavně a cílevědomě shromažďovat písemné a hmotné památky především k dějinám českého i československého vojenství a armády, odborně o tyto fondy a sbírky pečovat, vědecky je zkoumat, zpracovávat a zpřístupňovat je veřejnosti.
 
Výsledky této práce prezentuje VHÚ Praha především v muzejní a výstavní činnosti, dále v knihovnických službách, v knižních a časopiseckých publikacích, na vědeckých konferencích a seminářích, v historickém servisu vojenským útvarům, ústavům a zařízením a ve službách veřejnosti. Nejdůležitější součástí VHÚ Praha jsou muzea a výstavní prostory. Jde o Armádní muzeum Žižkov, Letecké muzeum Kbely, Vojenské technické muzeum Lešany a další externí výstavní prostory. Vědeckovýzkumná činnost VHÚ je prioritně zaměřena na zkoumání a dokumentaci historie českého a československého vojenství včetně problematiky 1., 2. a 3. odboje.
Organizačně je VHÚ Praha tvořen ředitelstvím a čtyřmi specializovanými odbory: muzejním odborem s odděleními sbírkových fondů, správy muzejních sbírek a restaurátorským a konzervátorským oddělením, dále historicko dokumentačním odborem, pod nějž spadá oddělení vojenské historie, vojenské historické knihovny a oddělení výuky a vzdělávání, dále odborem zahraničních aktivit, komunikace a propagace s odděleními monitoringu zahraničních operací a komunikace a vztahů s veřejností, a také provozně-ekonomickým odborem s odděleními zabezpečení a ostrahy.
VHÚ Praha je členem komisí Mezinárodního výboru muzeí (ICOM) a Mezinárodní asociace muzeí zbraní a vojenské historie (ICOMAM) při UNESCO. Vojenskou historii reprezentuje v zahraničí Česká komise pro vojenské dějiny, která je členem Mezinárodního komitétu pro vojenské dějiny (CIHM).
Armádní muzeum Žižkov – U Památníku 2, Praha 3; 
Letecké muzeum Kbely – Mladoboleslavská ul., Praha 9
Vojenské technické muzeum Lešany – Lešany u Týnce nad Sázavou; 
Národní památník hrdinů heydrichiády
Správní činnost
Hlavním úkolem VHÚ Praha je péče o muzejní sbírky podle zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy. VHÚ Praha odborně zpracovává sbírky a zpřístupňuje je veřejnosti ve stálých expozicích a příležitostných výstavách. Provádí také restaurování a konzervování sbírkových předmětů. Ze zákona je garantem udílení povolení k vývozu militárií. Je zároveň garantem ochrany v oblasti vojenské historie v rámci Armády ČR i mimo ni. Komise Vojenských tradic a symboliky vytváří, posuzuje a schvaluje jednotlivé znaky a bojové prapory vojenských útvarů a zařízení v Armádě ČR. VHÚ Praha dále poskytuje odborné služby státním orgánům, právnickým a fyzickým osobám, zpracovává vědecké studie a expertizy.
Vojenský historický ústav v roce 2010 instaloval současnou expozici a v roce 2017 převzal do správy Národní památník hrdinů heydrichiády. Výstava sleduje dějinný vývoj od Mnichovské dohody, přes vznik Protektorátu Čechy a Morava, nástup Reinharda Heydricha k moci, k přípravám a provedení operace Anthropoid až k boji v kostele a kryptě sv. Cyrila Metoděje. Pozornost je také věnována sokolským odbojářům a členům pravoslavné církve, jež parašutistům aktivně pomáhali. Expozice je v českém a anglickém jazyce a doplňují ji nejen unikátní sbírkové předměty, ale také dobové audiovize.
Letecké muzeum Kbely – základní informace
Areál leteckého muzea Kbely

 
Muzeum bylo založeno v roce 1968 v areálu historického vojenského letiště Praha-Kbely, které bylo první leteckou základnou vybudovanou po vzniku Československa v roce 1918.
Početností a kvalitou sbírek patří k největším leteckým muzeím v Evropě. V současnosti má ve sbírkách 275 letadel, z nichž téměř sto je vystaveno v krytých halách, 25 v nekrytých expozičních prostorech, 155 je uloženo v depozitářích a 10 letuschopných je provozováno. Řada letounů patří ke světovým unikátům.
Expozice muzea se vztahuje bezprostředně k historii československého a českého letectví, zvláště vojenského. Pro srovnání jsou zde vystaveny také vybrané typy světově významných letadel a kromě toho i množství leteckých motorů, součásti draků letounů, výzbroj, výstroj, stejnokroje, prapory, vyznamenání a další památky, které se vztahují k historii československého a českého letectví.
Národní památník hrdinů heydrichiády
Národní památník hrdinů heydrichiády při pravoslavném chrámu sv. Cyrila a Metoděje v Resslově ulici v Praze. Vlastníkem památníku je Magistrát hl. m. Prahy, správu vykonává Vojenský historický ústav Praha. Expozice je navržena a instalována Vojenským historickým ústavem Praha.

Krypta v Národním památníku hrdinů
Národní památník hrdinů heydrichiády a místo smíření při katedrálním chrámu sv. Cyrila a Metoděje Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku založili v roce 1995 manželé Jaroslav a Eva Šuvarští. V nově zbudované prostoru bezprostředně před kryptou kostela vzniklo muzeum a pietní místo odkazující na boj sedmi československých parašutistů s německou přesilou, který proběhl dne 18. 6. 1942.
V kryptě chrámu se po tři týdny ukrývalo sedm vojáků v utajení, včetně Jana Kubiše a Josefa Gabčíka z výsadkové operace Anthropoid, během tzv. heydrichiády. Dne 27. 5. 1942 provedli tito vojáci atentát na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha v zatáčce u Kobylis v Praze.
Vojenský historický ústav v roce 2010 instaloval současnou expozici a v roce 2017 převzal do správy Národní památník hrdinů heydrichiády. Výstava sleduje dějinný vývoj od Mnichovské dohody, přes vznik Protektorátu Čechy a Morava, nástup Reinharda Heydricha k moci, k přípravám a provedení operace Anthropoid až k boji v kostele a kryptě sv. Cyrila Metoděje. Pozornost je také věnována sokolským odbojářům a členům pravoslavné církve, jež parašutistům aktivně pomáhali. Expozice je v českém a anglickém jazyce a doplňují ji nejen unikátní sbírkové předměty, ale také dobové audiovize.
Krypta má pietní charakter a uzavírá celou expozici. Nacházejí se v ní busty sedmi československých vojáků s jejich životopisy. Autorem bust je akad. soch. Milan Benda.