Ilustračné videa a fotografie

           Venované pamiatke príslušníkov Partizánskej brigády Jana Žižku
obr.1cast2pr obr.mpbjzx obr.mpbjmv obr.mpbjmy obr.2cast2pr
Múzeum Partizánskej brigády Jana Žižku
Múzeum Partizánskej brigády Jana Žižku bolo vybudované v rámci mikroprojektu cezhraničnej spolupráce Spoločný protifašistický odboj – Partizánska brigáda Jana Žižku č. 2013 / 0109. Otvorené bolo 30. mája 2014 v prenajatom krídle pôvodnej budovy Spoločenského domu Jana Švermu, postavenej ako súčasť areálu pamätníka SNP na Jankovom vršku nad obcou Uhrovec v rokoch 1947-1951. Viac je tu  otvoriť >>>
obr.janvr1
Múzeum PBJŽ pri otvorení Jankovom vršku – pravá stena
( po „kliknutí“ sa foto zväčší )
Prenajímateľ Sovelo s.r.o. v roku 2016 vypovedal nájomnú zmluvu Oblastnému výboru SZPB Trenčín, zriaďovateľovi múzea. Od 1. septembra 2017 sa múzeum nachádza na prízemí budovy bývalého Odevného učilišťa Zornica v Bánovciach nad Bebravou na ulici A. Hlinku 21, ktorá je vlastníctvom Trenčianskeho samosprávneho kraja. (GPS: 48° 43′ 2.0496935″ N 18° 15′ 48.73209″ E alebo 48.717236, 18.263537, alebo 48°43’02.1″N 18°15’48.7″E)
obr.mpbjma
Expozícia Múzea PBJŽ je nainštalovaná v priestoroch bývalej krajčírskej dielne, ktorej interiér je upravovaný iba postupne, v rámci finančných možností jeho nájomcu a pomoci sponzorov. Kontakt pre vstup: Emília Peťovská – tel. 0902255215, alebo oblvtn@szpb.sk
obr.mpbjza obr.mpbjzb
Vstup do objektu a do priestoru vyčleneného pre expozíciu múzea
( po „kliknutí“ sa foto zväčší )
Po troch stranách miestnosti sú rozostavené výstavné panely a skrine pre trojrozmerné výstavné predmety. Vľavo od vstupných dverí sú panely putovnej výstavy ZO SZPB Trenčín 1 o bojoch 1. ČSAZ za oslobodenie ČSR ( 1944 -1945 ) od ZO SZPB Trenčín 1. Sprievodná publikácia k výstave vo formáte PDF je aj stiahnutie tu :  otvoriť >>>
obr.mpbjzc obr.mpbjzd
Priestor vyčlenený pre expozíciu Múzea PBJŽ v bývalej dielni
( po „kliknutí“ sa foto zväčší )
Hneď po vyhlásení SNP sa sformovali miestne partizánske oddiely, ktoré tvorili predovšetkým muži z uhrovskej, miezgovskej a slatinskej doliny. Obsadili prakticky celý vtedajší okres Bánovce nad Bebravou, pod tlakom nemeckých vojsk však museli z Bánoviec 11. septembra 1944 ustúpiť.
obr.pola-1 obr.pola-2 obr.kascak
Veliteľ brigády Pola pred vysadením, po oslobodení a komisar brigády Kaščák
( po „kliknutí“ sa foto zväčší )
13. septembra 1944 prišla do Uhrovca organizátorská skupina, na čele ktorej bol Teodor Pola. Po jej spojení s miestnymi partizánskymi skupinami vznikla Partizánska brigáda Jana Žižku a neskôr Partizánsky zväzok Jana Žižku. Mala spočiatku 900 partizánov, neskôr sa ich počet zvýšil na 1600. Podrobnejšie informácie o expozícii múzea sú v niekoľkých jazykov vo formáte PDF dostupné na stránkach MsÚ Bánovce nad Bebravou tu :  otvoriť >>>
obr.cast2pr
Časť 2. práporu partizánskej brigády J. Žižku
( po „kliknutí“ sa foto zväčší )
Partizánska brigáda Jana Žižku operovala v trojuholníku okresov Považská Bystrica – Bánovce nad Bebravou – Trenčín a bránila vstupu Nemcov aj do Rajeckej a Turčianskej doliny. Veliteľom brigády sa stal Teodor Pola, rodák z Opavy, komisárom Štefan Kaščák z Bukoviec, náčelníkom štábu Vsevolod Ivanovič Klokov z Kyjeva. V oblasti jej pôsobnosti, v 22 obciach okresu Bánovce nad Bebravou, až do konca októbra 1944 vykonávali štátnu moc len revolučné národné výbory.
obr.mpbjze obr.mpbjzf
Partizánmi zničený vlak pri Mníchovej Lehote v októbri 1944
Revolučný Okresný národný výbor v Bánovciach nad Bebravou
( po „kliknutí“ sa foto zväčší )
Na externej internetovej stránke je dostupná mapa s pamätnými miestami bojov proti fašizmu v oblasti Bánoviec nad Bebravou. Na mape je možné si pozrieť pamätníky, masové hroby, vypálené obce, partizánske bunkre aj s ich fotografiami a krátkym komentárom tu :  otvoriť >>>

( videoklip je prevzatý z You Tube )

Informácie na tejto mape budú postupne doplňované. Pre jej zostavenie bola využitá publikácia Oblastnej organizácie SZPB Trenčín „Nezabudnime“ s údajmi pre územie okresu Bánovce nad Bebravou. Spracovanie mapy aj pre okres Trenčín sa pripravuje – dáta vo formáte PDF sú dostupné (aj k stiahnutiu) tu :  otvoriť >>>
( Výbor Oblastnej organizácie SZPB Trenčín )
Partizánska brigáda Jána Žižku – Pola
Partizánska brigáda Jana Žižku – Pola je partizánska brigáda z obdobia Slovenského národného povstania (september 1944 až apríl 1945) vedená Teodorom Polom, ktorá bojovala hlavne v Strážovských vrchoch.
Počas druhej svetovej vojny bojovali tri partizánske brigády s menom Jan Žižka. Dve z nich v Československu a tretia v Juhoslávii1. čs. partizánska brigáda Jana Žižku (z Trocnova)[1] vedená Jánom Ušiakom bojovala na Morave na Vsetínsku a Valašsku.
Partizánska brigáda Jana Žižku vedená Teodorom Polom vznikla z partizánskych oddielov a skupín, ktoré vznikli pred a po vypuknutí Slovenského národného povstania (ďalej SNP) hlavne v oblasti Uhrovca a Zliechova. V oblasti Uhrovca bola základom partizánska skupina zložená prevažne zo sovietskych zajatcov, ktorí ušli z nemeckých koncentračných táborov a ktorej činnosť zabezpečoval Okresný výbor Komunistickej strany so sídlom v Uhrovci. Na jeho čele stál Ján Repka. Ten pripravoval protifašistické vystúpenie spolu s organizáciami komunistickej strany na Hornej Nitre vedenými Albínom Grznárom už od jesene 1943.[2]
Na území, kde pôsobila brigáda Jana Žižku, obsadili 22 obcí, v ktorých vyhlásili obnovenie Československej republiky a prestal tu pracovať aparát slovenského štátu a neboli rešpektované nariadenia vtedajších politických a vládnych orgánov. Činnosť zastavila HSĽS, HG a HM bola zakázaná. Centrom tejto povstaleckej oblasti bola obec Uhrovec.

Jankov vršok - pamätník SNP

Jankov vŕšok Pamätník SNP

Uhrovec